Algemene voorwaarden

Definities.

  • Algemene Voorwaarden. Een opsomming van algemene afspraken waarin rechten en plichten genoemd staan.
  • Club Adam & Eva ofwel Adam & Eva Besloten Vennootschap. De wettelijke onderneming. 
  • Afnemer. Rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 18 of anders genoemd 21 jaar die met Adam & Eva BV een boekingsovereenkomst, dienst of (online) met ons wenst af te sluiten. 
  • Escort. De door Adam & Eva ingeschakelde, zelfstandig werkende dame met een minimale leeftijd van 21 jaar die volledig uit vrije wil uitvoering geeft aan de boeking van een afnemer.
  • Boeking. De overeenkomst van opdracht, dienstverlening of service. 
  • Opdracht. Ieder verzoek van een (toekomstige) afnemer (klant) aan Adam & Eva BV gedaan via website, email, telefoon, chatfunctie of enig ander communicatiemiddel, waarin de afnemer voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Adam & Eva BV.

Algemeen
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van al onze diensten en het bezoek van de website van club Adam & Eva. Het gebruik maken van onze diensten, het bezoeken van onze website betekent dat de bezoeker, gast, klant deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Boekingen
Door boekingen te bevestigen via chat, email of telefoon ontstaat er een overeenkomst tussen de afnemer en Club Adam & Eva. Last minute boekingen zijn mogelijk maar er dient rekening te worden gehouden met voorbereidingen van de dames/heren en reistijd.

Communicatie
Wij communiceren met de afnemer via internet, email of langs andere elektronische wegen. U aanvaardt dat wij niet instaan voor de tijdigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, foutloosheid en de afwezigheid van virussen en het risico van onderschepping of “meelezen” bij de verzending van dergelijke berichten. U aanvaardt deze risico’s van elektronische communicatie en dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade ontstaan door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Wij zullen waar mogelijk gebruikmaken van een firewall met een virusbeschermingssoftware. Indien u specifieke beschermingsniveaus van elektronische communicatie wenst, aarzelt u dan niet om dit met ons te bespreken.

Legale werkwijze
Club Adam & Eva is een volledig legale onderneming. We houden ons aan alle wetten en voorschriften zoals deze zijn opgesteld. Alle vergunningen, reglementen en diploma’s zijn aanwezig, recent en gecontroleerd. Club Adam & Eva is ingeschreven bij de KVK en heeft een geldig BTW nummer. 

Acceptatie/wijziging
Wanneer er sprake is van ongenoegen op het gebied van hygiëne, persoonlijkheid, uiterlijk of leefomstandigheden dan wordt dit binnen 15 minuten duidelijk gemaakt. De dame staat vrij om te vertrekken. Reiskosten worden wel in rekening gebracht. Hierover wordt alleen in discussie getreden met de exploitant en/of manager. 

Aansprakelijkheid
Het kan gebeuren dat u in huis schade oploopt tijdens de dienstverlening.  Indien onze medewerker schade heeft veroorzaakt door aantoonbare schuld, dient u dit, voorzien van bewijzen en bewijsmateriaal, zo snel mogelijk te melden bij Adam & Eva BV. Adam & Eva BV is slechts bemiddelaar en is derhalve niet aansprakelijk. We bieden de afnemer en de escort de service om de ontstane schades ontstaan door onoordeelkundig handelen, opzet, grove schuld of nalatigheid  onder te brengen bij een aan de BV verbonden juridisch bureau. Schades die zijn te wijten aan ouderdom of slijtage vallen hier nadrukkelijk niet onder.

Annuleringskosten
Uiterlijk 1 uur vóór de afspraak wordt een wijziging, afzegging of annulering doorgegeven. Binnen 1 uur voor aanvang van de afspraak of in het geval van ‘no show’, is het afgesproken tarief verschuldigd door de afnemer.

Internationale boekingen
Voor boekingen buiten Nederland en binnen de EU geldt een minimaal tijdsbestek van 12 uur. Een internationale boeking dient minimaal 24 uur (Europa) tot 48 uur (wereldwijd) voorafgaande aan de afspraak kenbaar te worden gemaakt. Dit is nodig in verband met de reistijden en voorbereidingen. Besef dat bepaalde visa-aanvragen meer tijd kosten. De reisbestemming zal door het management beoordeeld worden gelet op reisadviezen en veiligheid. Zodra alle formaliteiten rond zijn, kan de boeking bevestigd worden.  Een internationale boeking is pas definitief als 50% van het boekingstarief en de totale reiskosten als aanbetaling overgemaakt zijn via bankoverschrijving. Bij het annuleren van de afspraak binnen 12 uur voor aanvang, wordt er € 350,- in rekening gebracht ter compensatie.

Tarieven en betalingen
Alle betalingen, zowel in clubs als daarbuiten, vinden altijd plaats aan het begin van de boeking. Er kan contant betaald worden of per bankoverschrijving. De boeking kan ter plekke verlengd worden. De extra betaling wordt aan het begin van de verlenging voldaan. 

Overmacht
Club Adam & Eva kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor externe gebeurtenissen. In dergelijke situaties proberen wij de afnemer hiervan spoedig te informeren. Dientengevolge wordt er een alternatief of compensatie aangeboden.

Chauffeurs
Er wordt gewerkt met vaste chauffeurs, om de veiligheid te waarborgen.

Reismethoden
Voor internationale boekingen wordt met de afnemer maatwerk afgesproken.
Bestemmingen waarbij de reistijd langer dan 4 uur met auto en chauffeur bedraagt, wordt een sneltrein of vlucht vereist op basis van Economy class. Houd als afnemer rekening met extra kosten zoals het nemen van een taxi.  Bij vluchten van 7 uur of langer, verlangen wij upgrade naar businessclass.

Privacy en discretie
Er worden nooit gegevens van klanten gedeeld. Betalingen met PIN worden afgeschreven vanaf andere naam vanwege privacy redenen.

Huisregels
Persoonlijke verzorging en hygiëne is een eis. U verlangt dat van onze escort, wij verlangen dat van de afnemer. Wanneer de afnemer afspreekt in een hotel, dient deze minimaal 3 sterren te hebben. De ontmoeting zal plaatsvinden in een schone omgeving. Gezondheid en veiligheid staat voorop, onze dames en heren zijn verplicht condooms te gebruiken. Onveilige seks is verboden. Wanneer de afnemer toch hierop aandringt, zal de boeking per direct gestaakt worden. Tevens volgt een ontheffing voor een vervolgboeking. Wensen en grenzen dienen van beide kanten te allen tijde en onder elke omstandigheid gerespecteerd te worden.

Toepasselijk recht & geschillen
De opdracht wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht en alle contractuele of niet-contractuele verplichtingen en vorderingsrechten ontstaan uit of in verband met de onderhavige opdracht worden beheerst door dat recht.

Wijzigingen & veranderingen
Wij kunnen de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen. De nieuwe of gewijzigde Algemene  Voorwaarden zullen dan onderdeel uitmaken van de opdracht.

Voorkoming van witwassen en criminele activiteiten.
Adam en Eva BV is verplicht tot naleving van wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en vergelijkbare wetgeving. Wij wijzen u erop dat zodanige regelgeving ons kan verplichten om enige wetenschap of verdenking van criminele activiteiten of betrokkenheid bij het witwassen van geld of door misdrijf verkregen eigendom aan de betreffende autoriteiten te melden en voorts om dergelijke zaken te melden zonder uw toestemming en zonder u in te lichten. In sommige gevallen kunnen wij tevens verplicht zijn de opdracht of dienst te beëindigen zonder dat het ons is toegestaan daarover aan u een verklaring te geven.

Geschillen
Ingeval een geschil of vordering uit of in verband met de overeenkomst of de opdracht ontstaat, dienen wij en u te trachten om het geschil of de vordering te goeder trouw in eerste instantie door onderhandelingen op te lossen. Indien dergelijke onderhandelingen niet succesvol zijn, kunnen wij en u overeenkomen om te proberen het geschil of de vordering via bemiddeling op te lossen. Als het niet mogelijk is het geschil of de vordering op te lossen via onderhandelingen of bemiddeling, dan kan dit worden afgedaan door middel van een gerechtelijke procedure, voorgelegd aan de rechtbank te Leeuwarden.